Slideshow: Photos of Marvel Select Venom (Diamond Select Toys)

Slideshow: Photos of Marvel Select Venom (Diamond Select Toys)

A rear view of the Madness on the back of Diamond Select Toys'; Venom. (Photograph by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

A rear view of the Madness on the back of Diamond Select Toys'; Venom. (Photograph by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

More Photo Galleries

Happening Now