Illustration: Obama shrinks

Photo by: Lenny Ignelzi

Illustration: Obama shrinks