Idaho Gov. C.L. "Butch" Otter (gov.idaho.gov)

Idaho Gov. C.L. "Butch" Otter (gov.idaho.gov)