Enlarge Photo

Photo by: DANIEL ROSENBAUM

Kazakh President Nursultan Nazarbayev.

Happening Now