Enlarge Photo

Photo by: Gene J. Puskar

Matt Sandusky (AP Photo/Gene J. Puskar)

Happening Now