Navanethem "Navi" Pillay, U.N. high commissioner for human rights

Navanethem "Navi" Pillay, U.N. high commissioner for human rights