(Anna Patton/Special to The Washington Times)

(Anna Patton/Special to The Washington Times)