Viktor Yanukovich (AP photo)

Viktor Yanukovich (AP photo)