Vice President Joseph R. Biden and President Obama. (courtesy: White House)

Photo by: Pete Souza

Vice President Joseph R. Biden and President Obama. (courtesy: White House)