Zhou-Chakraborty after 25...Bg7.

Zhou-Chakraborty after 25...Bg7.