Zhanbai Uulu-Wang after 26...Rhg8.

Zhanbai Uulu-Wang after 26...Rhg8.