(Screen shot from Dish.com)

(Screen shot from Dish.com)