Diamond Select Toys' Venom smiles for the camera. (Photograph by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

Diamond Select Toys' Venom smiles for the camera. (Photograph by Joseph Szadkowski / The Washington Times)