trek-kirk-attack-640 - Washington Times
Skip to content

Diamond Select Toys' Captain Kirk clobbers Khan. (Photo by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

Diamond Select Toys' Captain Kirk clobbers Khan. (Photo by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

Featured Photo Galleries