mini-bride-minis-640 - Washington Times
Skip to content

Diamond Select Toys' Retro Cloth Bride of Frankenstein admires a scary selection of Minimates. (Photograph by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

Diamond Select Toys' Retro Cloth Bride of Frankenstein admires a scary selection of Minimates. (Photograph by Joseph Szadkowski / The Washington Times)

Featured Photo Galleries