The Washington Times - June 11, 2007, 06:01PM
Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times