The Washington Times - June 8, 2007, 05:51PM
Paris Hilton Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: