The Washington Times - May 18, 2007, 12:56PM
White House Tony Fratto SEE RELATED:


— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times