The Washington Times - October 4, 2007, 12:10PM
White Housepress secretary Dana Perino SEE RELATED:


Times storyDecember 2004 legal opinion— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times