The Washington Times - September 10, 2007, 03:22PM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: