The Washington Times - September 10, 2007, 11:32AM
The White House — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: