The Washington Times - September 27, 2007, 05:26PM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: