The Washington Times - April 15, 2008, 05:12PM
press secretary Dana PerinoSen. John McCain SEE RELATED:


the midday press briefing.\ today proposedJon Ward, White House correspondent, The Washington Times