The Washington Times - April 16, 2008, 05:42PM
White HouseP4160030_2.jpg SEE RELATED:


P4160003.jpgP4160016.jpgJon Ward, White House correspondent, The Washington Times