The Washington Times - April 16, 2008, 05:42PM
White House P4160030_2.jpg SEE RELATED:


P4160003.jpg P4160016.jpg Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times