The Washington Times - April 17, 2008, 09:53AM
P4170002_2.jpg Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: