The Washington Times - April 3, 2008, 06:33AM
Dmitry Peskov NATO SEE RELATED:


a high-profile speech
Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times