The Washington Times - December 11, 2007, 04:35PM
— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times