The Washington Times - December 18, 2007, 10:32AM
— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times