The Washington Times - November 14, 2007, 04:31PM
The White HouseU.S. SEE RELATED:


Pakistan— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times