The Washington Times - November 2, 2007, 04:20PM
Vice President Dick CheneyJon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: