The Washington Times - November 2, 2007, 01:48PM
French President Nicolas SarkozyUnited States SEE RELATED:


Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times