The Washington Times - November 20, 2007, 12:03PM
Helen Thomas — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: