The Washington Times - November 26, 2007, 12:39PM
White House a document SEE RELATED:


— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times