The Washington Times - November 5, 2007, 10:32AM
The White HousePresident Bush SEE RELATED:


— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times