The Washington Times - November 7, 2007, 02:48PM
President Bush French President Nicolas Sarkozy SEE RELATED:


Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times UPDATE: — J.W.