The Washington Times - October 10, 2007, 12:26PM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: