The Washington Times - October 15, 2007, 04:04PM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: