The Washington Times - January 2, 2008, 02:16PM
The White HouseBenazir Bhutto SEE RELATED:


— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times