The Washington Times - April 22, 2008, 07:53PM
John Smoltz Atlanta SEE RELATED: