The Washington Times - April 10, 2007, 12:02PM
White Housespokeswoman Dana Perino SEE RELATED:


President Bush— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times