The Washington Times - April 13, 2007, 09:36AM
President Bush— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: