The Washington Times - April 17, 2007, 09:31AM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: