The Washington Times - April 18, 2007, 09:16PM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: