The Washington Times - April 25, 2007, 03:17PM
White House Helen Thomas SEE RELATED:


— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times