The Washington Times - April 27, 2007, 04:22PM
— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times