The Washington Times - February 11, 2008, 01:02PM
Rep. Tom Lantos— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: