The Washington Times - April 2, 2008, 05:23AM
White House http://video1.washingtontimes.com/potusnotes/ SEE RELATED:Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times