The Washington Times - April 23, 2008, 05:02PM
P4020027_2-1.jpg SEE RELATED:


Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times